Очекувани резултати

You are currently viewing Очекувани резултати
  1. Заштитата и одржливиот менаџмент систем со специфичните заштитени подрачја (Натура 2000) и екосистем во прекуграничната област. Испорачателите исто така ќе придонесат за организација и подготовка на идните ризици и стресови и целата култура на прилагодување на локалните, регионалните, националните и меѓународните системи.
  2. Поефективна соработка помеѓу земјите и придружните тела (преку градење на капацитети) со цел спроведување на посебни стратегии и политики за одржлив развој на животната средина преку механизам за ко-управување. На тој начин се развива и созрева специфичниот механизам и новиот ентитет.
  3. Повеќе деловни можности за граѓаните на двете држави засновани врз посебни стратегии за одржлив развој.
  4. Создавање на свесност и знаење на телата на здружението, граѓаните, младите луѓе, земјоделците и претприемачите за свесно однесување и практики преку насочени активности со цел ширење ги информациите. Ќе бидат обучени не само сите државни службеници од 4-те партнери, туку и сите граѓани на двата града ќе бидат свесни за проектните активности.
  5. Подобрување на животните услови на ретките видови во екосистемот преку а) директни мерки како што е чистење на езерото и надградба на постојната инфраструктура б) стекнување на инфраструктура, методи и способности (соработка на придружните тела) в) стекнување опрема за трајна и постојана контрола на природните и хемиските елементи во однос на чистењето на езерото.
  6. Исполнување на обврските на двете држави според меѓународните конвенции и договори за заштитени подрачја и биолошка разновидност (Конвенцијата РАМСАР, Конвенцијата на УНЕСКО, итн.). Очекуваните резултати од проектот ќе придонесат за подобрување и зајакнување на заштитата од езерото и екосистемот од 43 км2, кој е вклучен во заштитените подрачја „Натура 2000“ и како резултат ќе придонесе многу за програмата: Зголемена површина на области со подобрен статус на заштита и конзервација.