Очекувани исходи

You are currently viewing Очекувани исходи

Очекувани исходи од проектот Plan D.oiran

  1. Собирање и евидентирање на податоци поврзани со целата активност околу езерото и експлоатацијата на земјиштето
  2. Собирање и проценка на достапните студии поврзани со езерото и околните области
  3. Планирање и креирање предлози за целокупната стратегија и просторен развој на соодветните области.
  4. Дизајнирање на долгорочен стратешки план што вклучува предложени развојни активности засновани врз принципите на одржливост и методологијата на планираното сценарио.
  5. Извршување на план за управување со Дојранското Езеро (дефинирање на организациските и оперативните мерки за зачувување на заштитените видови, експертиза и ограничувања во организирањето на активностите и извршување на проекти, дефинирање на насоки и приоритети за ефективна заштита, управување и обновување на заштитените видови.
  6. Развој на ко-механизам за управување со езерото како орган на управување, еднаков на научен механизам што презема реализација на планот за управување.
  7. Набавка, инсталирање и работење на високо-технолошки систем за мерење и пренесување на квалитетни и квантитетни параметри на вода и телеметрија (опрема и софтвер).
  8. Спроведување на акции и развој на инфраструктурата поврзани со пристапот и атрактивноста на езерото а) градежни работи до музејот на езерото б) градежни работи на патеката долж езерото в) подобрувања во техничкиот дел (канален одлив) што го олеснуваат одливот на вода г) активности за чистење на водата д) надградба на езерските бараки и инсталирање на софтвер за управување со нив ѓ) работни задачи за подобрување на пејзажот на подрачјето на езерото и Музејот g) организирање на два пловни објекти за чистење на езерото.
  9. Активности за обука на животната средина, свесност за жителите од подобната област (земјоделци и претприемачи), локални тела (администрација, персонал) и младите луѓе.
  10. Активности за дисеминација како дистрибуција на брошури, билтени, соопштенија за печатот, веб-страница на проектот, лого и слоган на проектот и организирање на завршниот настан.