Локација на активностите

Проектот е насочен кон областите на Дојран и Кукуш. Дојранското Езеро и сливното подрачје се многу важни извори за јавното, индустриското и особено земјоделското водоснабдување. Дојранското Езеро е езеро со…

Коментарите се исклучени на Локација на активностите

Очекувани резултати

Заштитата и одржливиот менаџмент систем со специфичните заштитени подрачја (Натура 2000) и екосистем во прекуграничната област. Испорачателите исто така ќе придонесат за организација и подготовка на идните ризици и стресови…

Коментарите се исклучени на Очекувани резултати

Очекувани исходи

Очекувани исходи од проектот Plan D.oiran Собирање и евидентирање на податоци поврзани со целата активност околу езерото и експлоатацијата на земјиштето Собирање и проценка на достапните студии поврзани со езерото…

Коментарите се исклучени на Очекувани исходи

Методолошки пристап

Методологијата и избраниот пристап е да се активира прва вертикална и хоризонтална интеграција на темите, изведувачитете и алатките за политика. Понатамошниот пристап ги вклучува следниве работни задали ( активности ):…

Коментарите се исклучени на Методолошки пристап

Информации за План Дојран

Екосистемот на Дојран е дел од Натура 2000 ( ГР 123 0003 ) за заштитени подрачја и е сместен на самата граница меѓу Грција и Република Северна Македонија, тука е…

Коментарите се исклучени на Информации за План Дојран