Локација на активностите

Проектот е насочен кон областите на Дојран и Кукуш. Дојранското Езеро и сливното подрачје се многу важни извори за јавното, индустриското и особено земјоделското водоснабдување. Дојранското Езеро е езеро со…

Коментарите се исклучени на Локација на активностите

Очекувани резултати

Заштитата и одржливиот менаџмент систем со специфичните заштитени подрачја (Натура 2000) и екосистем во прекуграничната област. Испорачателите исто така ќе придонесат за организација и подготовка на идните ризици и стресови…

Коментарите се исклучени на Очекувани резултати

Очекувани исходи

Очекувани исходи од проектот Plan D.oiran Собирање и евидентирање на податоци поврзани со целата активност околу езерото и експлоатацијата на земјиштето Собирање и проценка на достапните студии поврзани со езерото…

Коментарите се исклучени на Очекувани исходи

Методолошки пристап

Методологијата и избраниот пристап е да се активира прва вертикална и хоризонтална интеграција на темите, изведувачитете и алатките за политика. Понатамошниот пристап ги вклучува следниве работни задали ( активности ):…

Коментарите се исклучени на Методолошки пристап

Општина Кукуш – партнер 2

Општина Кукуш е членка на Централниот сојуз на општините во Грција. Со него управуваат регионалниот вицегувернер и 3 советници. Структурирана е од 8 одделенија со 224 вработени. Општинскиот совет има…

Коментарите се исклучени на Општина Кукуш – партнер 2

Регион Централна Македонија – Главен партнер

Регионот на Централна Македонија-РЦМ е јавен орган од втор степен на локална самоуправа, кој работи на регионално ниво. Составен е од седум регионални единици: Иматија, Солун, Пела, Килкис, Пиерија, Серес…

Коментарите се исклучени на Регион Централна Македонија – Главен партнер

Општина Дојран – партнер 3

Општина Дојран се наоѓа во југо-источниот дел на Република Северна Македонија на западниот брег на Дојранското Езеро. Општината опфаќа 11 населени места што се наоѓаат на територија од 132км2. Според…

Коментарите се исклучени на Општина Дојран – партнер 3

Македонско научно друштво – Битола – партнер 4

Македонското научно друштво од Битола е основано во 1960 година, со околу 20 редовни членови, со задача да ја обедини научно-истражувачката (фундаментална и применета) активност, не само на членовите од…

Коментарите се исклучени на Македонско научно друштво – Битола – партнер 4

Информации за План Дојран

Екосистемот на Дојран е дел од Натура 2000 ( ГР 123 0003 ) за заштитени подрачја и е сместен на самата граница меѓу Грција и Република Северна Македонија, тука е…

Коментарите се исклучени на Информации за План Дојран