Локација на активностите

You are currently viewing Локација на активностите

Проектот е насочен кон областите на Дојран и Кукуш. Дојранското Езеро и сливното подрачје се многу важни извори за јавното, индустриското и особено земјоделското водоснабдување.

Дојранското Езеро е езеро со површина од 43,1 км² поделено помеѓу Република Северна Македонија (27,3 км²) и Грција (15,8 км²). На запад е градот Нов Дојран, на исток селото Мурис, на север планината Беласица / Белес и на југ грчкиот град Дојрани. Оваа област – Дојрани е дом на многу видови на животински свет. Делот од езерото кој припаѓа на Грција е вклучен во списокот на специјално заштитени зони.

Flowers

Вегетацијата е основа за целиот живот на езерото, бидејќи обезбедува средина за живот, засолниште и храна на низа организми, додека корените на растенијата помагаат во зачувување и стабилизирање на почвата. Сите видови, од пајката до античкото дрво – сикамор, придонесуваат за избалансиран опстанок на сложен и непроценлив екосистем. Луѓето што живеат околу езерото се околу 9,000, кои работат главно се занимаваат со земјоделство, риболов и сточарство.

Како резултат на прекумерна употреба на водата на езерото во земјоделски цели, водата на Дојран скоро е повлечена, но таа појава беше избегната во одредена мера откако земјите презедоа мерки за надополнување и одржување на нивото на водата на езерото. Честите и обилните врнежи од дожд, во последните години, исто така, помогнаа во обновување на нивото на водата на езерото. Овој регион има највисоки просечни годишни температури во Република Северна Македонија и исто така е социо-економски и еколошки кризен простор, како резултат на ефектите од климатските промени и човековите активности.

Dojran Mountains

Соработката и добрите односи помеѓу општините Кукуш и Дојран се континуирани заради нивните вообичаени граници и особено езерото како заеднички фокусен интерес и врска. Постојано се дискутира за можните активности за да се обезбедува состојбата на езерото, да се зајакне економскиот и културниот развој во оваа област и да се зајакне нејзината одржлива улога за обете страни.