Plan D.oiran

Интегриран одржлив менаџмент на еко-системот на Дојранско Езеро

АКТИВНОСТИ

Основни информации

Екосистемот на Дојран е дел од Натура 2000 (ГР 123 0003) за заштитени подрачја и е сместен на самата граница меѓу Грција и Република Северна Македонија

Цели

Примарна стратешка цел на проектот е поврзана со креирање на постојан механизам на менаџирање и клтура на одржлив развој

Исходи

За очекуваните исходи од проектот План Дојран - Интегриран одржлив менаџмент на еко- системот на Дојранско Езеро може да се информирате

Резултати

За очекуваните резултати од проектот План Дојран - Интегриран одржлив менаџмент на еко- системот на Дојранско Езеро може да се информирате

План Дојран е имплементиран од страна на

Главен партнер

Регион Централна Македонија

Партнер 2

Општина Кукуш

Партнер 3

Општина Дојран

Партнер 4

Македонско научно друштво - Битола

Локација на активностите

Проектот е насочен кон областите на Дојран и Кукуш. Дојранското Езеро и сливното подрачје се многу важни извори за јавното, индустриското и особено земјоделското водоснабдување.